Konstytucja RBKonstytucja Republiki Bialeńskiej
z dnia 1 grudnia 2018 r.
poprawka: z dnia 14 marca 2019 r.
tekst jednolity
My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, rozwoju współpracy pomiędzy bratnimi narodami, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.
Rozdział I
REPUBLIKA BIALEŃSKA
Artykuł 1
[Republika Bialeńska]
Republika Bialeńska jest demokratycznym bytem państwowym funkcjonującym w obrębie mikroświata i czerpiącym na dorobku oraz tradycji Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu, Dżamahiriji Bialeńskiej. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium oraz otacza opieką obywateli i dziedzictwo narodowe.
Artykuł 2
[Obywatele]
Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz niezawisłości władzy sądowniczej, a władza zwierzchnia w Republice Bialeńskiej należy do obywateli będących jej suwerenem. Organy władzy nie mogą postępować wbrew woli obywateli, którą ci mogą wyrażać za pomocą referendów, weta ustawodawczego i konsultacji społecznych. Obowiązek postępowania zgodnie z wolą obywateli nie może naruszać niezawisłości i niezależności władz. Władze Republiki Bialeńskiej respektują prawa i wolności człowieka i obywatela, które podlegają ścisłej ochronie. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym kraju, zaś wyłącznie obywatele bialeńscy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty, określa ustawa.
Artykuł 3
[Prawo]
W Republice Bialeńskiej obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
2) umowy zawarte z Księstwem Sarmacji;
3) inne umowy międzynarodowe;
4) ustawy;
5) akty wykonawcze;
6) prawo lokalne;
7) prawo naturalne i zwyczajowe.
Artykuł 4
[Symbole i stolica]
Symbolami Republiki Bialeńskiej są: godło, flaga oraz hymn, które określa ustawa. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd. Symbole te podlegają ochronie prawnej.
Artykuł 5
[Incompatibilitas]
Ustawa określa niepołączalność urzędów w Republice Bialeńskiej. Incompatibilitas powinno być ustalane z uwzględnieniem dobra państwa i obywateli, a także z poszanowaniem wieloletniej tradycji demokratycznej.
Rozdział II
PARLAMENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Artykuł 6
[Parlament]
Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej.
Artykuł 7
[Kadencja Parlamentu]
Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 8 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym.
Artykuł 8
[Prawodawstwo]
Parlament podejmuje ustawy i uchwały większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ustawy i uchwały są podpisywane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Szczegółowe zasady funkcjonowania Parlamentu, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej będący uchwałą Parlamentu. Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje każdemu z Posłów, Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, Gabinetowi Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz grupie co najmniej 3 obywateli.
Artykuł 9.
[Przewodniczący Parlamentu]
Parlamentowi Republiki Bialeńskiej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej, który ma obowiązek powołać Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej zastępującego go w przewodniczeniu Parlamentowi w trakcie nieobecności. Przewodniczący pro tempore musi zostać wyznaczony z grona Posłów.
Rozdział III
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Artykuł 10.
[Prezydent Republiki Bialeńskiej]
Prezydent Republiki Bialeńskiej jest głową państwa i posiada pełnię władzy wykonawczej. Prezydent Republiki Bialeńskiej, poza przewodniczeniem Parlamentowi, zajmuje się także: prowadzeniem polityki zagranicznej, przeprowadzaniem wyborów i referendów, nadawaniem folwarków, nagród i odznaczeń państwowych oraz reprezentowaniem państwa na arenie międzynarodowej. Prezydent Republiki Bialeńskiej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ponadto, ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą danej czynności, obowiązek ten nakłada się na Prezydenta.
Artykuł 11.
[Kadencja]
Kadencja Prezydenta trwa 6 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej. Do do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i jawnych. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Obywateli Republiki Bialeńskiej w referendum.
Artykuł 12.
[Sukcesja]
W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, obowiązki Prezydenta do chwili wyboru nowej głowy państwa pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają kolejno: Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa oraz pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.
Artykuł 13.
[Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej]
Ministrowie są powoływani przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. Parlament może wyrazić wotum nieufności względem ministra na drodze uchwały. W przypadku wyrażenia wotum nieufności względem któregokolwiek z nich, Prezydent Republiki Bialeńskiej jest zobowiązany do jego odwołania. Kadencja ministrów kończy się w momencie zakończenia kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wszyscy ministrowie tworzą Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej, na czele którego stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej. Prezydentowi i ministrom przysługuje prawo wydawania rozporządzeń oraz postanowień. Każdy z ministrów stoi na czele kancelarii. Członkiem kancelarii zostać może każdy obywatel Republiki Bialeńskiej. Kancelaria pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Kancelarie tworzone są na podstawie rozporządzenia Prezydenta lub danego ministra.
Rozdział IV
WŁADZA SĄDOWNICZA
Artykuł 14.
[Władza sądownicza]
Władzę sądowniczą na terenie Republiki Bialeńskiej reguluje osobna ustawa.
Rozdział V
WZAJEMNA KONTROLA WŁADZ I UDZIAŁ OBYWATELI W SPRAWOWANIU WŁADZY
Artykuł 15.
[Referendum]
Każdemu Posłowi oraz grupie co najmniej 3 obywateli przysługuje prawo złożenia na ręce Prezydenta Republiki Bialeńskiej wniosku o rozpisanie referendum. Wniosek ten odrzucony może być w sytuacji, kiedy podmioty składające wniosek nie byłyby do tego uprawnione lub wniosek nie spełniał wymogów określonych w ustawie. Referendum zawsze jest ważne, a jego wynik zawsze jest obligatoryjny dla organów władzy publicznej. Szczegółowe zasady przebiegu referendum określa ustawa.
Artykuł 16.
[Weto ustawodawcze]
Weto ustawodawcze, to jest sprzeciw wobec podpisania lub przyjęcia przez Parlament Republiki Bialeńskiej ustawy lub uchwały, przysługuje: Prezydentowi Republiki Bialeńskiej oraz grupie co najmniej 5 obywateli. Weto Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać przełamane wyłącznie przez obywateli w referendum ogólnokrajowym. Grupa 5 obywateli składa weto ustawodawcze na ręce Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który ma obowiązek rozpisać referendum w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danej ustawy. Prezydenckie weto ustawodawcze jest odmową podpisania ustawy lub uchwały. Obywatelskie weto ustawodawcze może być zgłoszone wyłącznie w czasie trwania vacatio legis, a jeśli vacatio legis jest krótsze niż 48 godzin – w ciągu 48 godzin od momentu opublikowania ustawy w Dzienniku Praw. Referendum w sprawie przełamania weta musi odbyć się w ciągu pierwszego miesiąca od momentu dostarczenia Parlamentowi informacji o odmowie podpisania ustawy lub uchwały. Zawetowana ustawa może wejść w życie nie wcześniej niż w momencie ogłoszenia wyników referendum, o ile obywatele zdecydują o jej przyjęciu.
Artykuł 17.
[Interpelacja]
Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli przysługuje prawo zadawania Prezydentowi oraz członkom Gabinetu pytań w formie interpelacji. Interpelacje dotyczyć mogą spraw związanych z funkcjonowaniem władzy wykonawczej i podejmowanych działań, a Prezydent oraz członkowie Gabinetu mają obowiązek udzielić na nie odpowiedzi w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zapytania.
Rozdział VI
STANY NADZWYCZAJNE
Artykuł 18
[Stany nadzwyczajne]
Stany nadzwyczajne to okresy szczególnego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa Republiki Bialeńskiej. W czasie ich trwania uprawnienia organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki Bialeńskiej. Stany nadzwyczajne ogłasza: Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały lub Prezydent Republiki Bialeńskiej za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale, a jeśli Parlament nie może się zebrać bądź uchwalić takiej uchwały – przez Prezydenta bez zgody Parlamentu. Dozwolony czas trwania stanów nadzwyczajnych, rodzaje stanów nadzwyczajnych i okoliczności uprawniające do ich wprowadzenia określa ustawa.
Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 19.
1. Zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokonać może Parlament na drodze ustawy.
2. Ustawa o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej musi być również przyjęta przez obywateli w formie referendum ogólnokrajowego.
3. Zmiana Konstytucji nie jest możliwa w czasie trwania stanów nadzwyczajnych.
Artykuł 20.
Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie po 7 dniach od momentu jej opublikowania w Dzienniku Praw.
Artykuł 21.
W momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji wyznacza się obecnie urzędującego Prezydenta Republiki Bialeńskiej Antoniego Kacpra Burbon-Conti na pełniącego obowiązki Prezydenta do czasu wyboru następcy.
Artykuł 22.
Wobec wygaśnięcia linii sukcesji prezydenckiej, uznaje się Jana Lubomirskiego-Dostojewskiego za Prezydenta materialnego, lecz nieformalnego w okresie od 21 lipca do 17 sierpnia 2018 roku
2. Uznaje się Marka Bajtusia za Prezydenta materialnego, lecz nieformalnego w okresie od 17 sierpnia do 2 listopada 2018 roku.
3. Uznaje się Antoniego Kacpra Burbon-Contiego za Prezydenta materialnego, lecz nieformalnego w okresie od 2 listopada do czasu wyboru następcy.
4. Uznaje się za obowiązujące wszystkie wydane przez nich akty prawne oraz podpisane umowy międzynarodowe.
5. Puszcza się w niepamięć i przebacza wszelkie przestępstwa popełnione przed przyjęciem niniejszej Konstytucji.
Artykuł 23.
1. Prezydent wybrany w pierwszych wyborach zarządzonych po uchwaleniu niniejszej Konstytucji będzie 25. Prezydentem Republiki Bialeńskiej.
2. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej rozpoczęta dnia 23 listopada 2018 r. i trwająca w momencie uchwalenia niniejszej Konstytucji jest Parlamentem Republiki Bialeńskiej XXXVIII kadencji.
Andrzej baron Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej