BPD

BIALEŃSKA PARTIA DEMOKRATYCZNA

Logo BPD

Bialeńska Partia Demokratyczna – partia polityczna, która po raz pierwszy została założona przez Macieja Kamińskiego i Ronona Dex 13 sierpnia 2014. Partia była wielokrotnie reprezentowana w Parlamencie Republiki Bialeńskiej (głównie w latach 2014-2016), choć nigdy nie miała samodzielnej większości mandatów. Działanie partii zakończyło się wraz z odejściem z Mikroświata jej długoletniego przewodniczącego Macieja Kamińskiego.

Bialeńska Partia Demokratyczna została reaktywowana oficjalnie 28 kwietnia 2019 przez Ronona Dex i Akrypę Ali Shariati

AKTUALNI CZŁONKOWIE PARTII

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Swarzewski

CZŁONKOWIE

Ronon Dex
Ametyst Faradobus
Marek Bajtuś

STATUT BIALEŃSKIEJ PARTII DEMOKRATYCZNEJ

Bialeńska Partia Demokratyczna jest partią, której nadrzędnymi  wartościami jest niepodległość i niezależność Republiki Bialeńskiej oraz  republikański i demokratyczny ustrój państwa, a także promuje te  wartości na całym Polinie.

1. Na czele partii stoi przewodniczący.

2. Przewodniczący wybierany jest co 2 miesiące w wyborach przeprowadzanych w obrębie partii, a czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie partii.

3. Członkostwo w partii zatwierdza głosowanie w obrębie partii.

4. Członkostwo ustaje w skutek:

a) Zrzeczenia się.

b) Utraty obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

c) Stwierdzenia łamania celów programowych. W tym wypadku odbywa się tajne głosowanie na wniosek przewodniczącego. Decyzja o wykluczeniu zostaje zatwierdzona zwykłą większością głosów.

5. Członkostwo może ustać w skutek:

a) Przynależności do innej partii.

b) Posiadania obywatelstwa innego niż bialeńskie.

c) Decyzja w przypadkach, które obejmują pkt. a i b jest podejmowana w każdym przypadku indywidualnie przez przewodniczącego i zatwierdzana zwykłą większością głosów, a podczas podejmowania tej decyzji uwzględnia się zarówno charakter innej partii, do której należy członek BPD i do dobro partii lub stosunek państwa, którego jest obywatelem do Republiki Bialeńskiej..

6. Decyzje w partii podejmowane są zwykłą większością głosów.

7. Partia może odwołać przewodniczącego przed końcem kadencji zwykłą większością głosów.

8. Statut może zostać zmieniony zwykłą większością głosów.